• Heading
 • Home
 • Groep 8
 • Dalton
 • Ons onderwijs
  • Missie & visie
  • 20first skills
 • f.a.q.
 • Nieuws
  • Laatste nieuws
  • Alle berichten
 • Vacatures
  • Onderwijzend
  • Ondersteunend
 • Contact

Onze missie

Vanuit je eigen interesses en talenten, vernieuwend denken en samen ontwikkelgericht groeien.

Spinoza20first daltonlyceum mhv+ is een openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo. De school is kleinschalig ingericht, waar leerlingen en experts oog hebben voor elkaar en waar het niet belangrijk is welke achtergrond  je hebt. Het Spinoza20first wil leerlingen laten opGROEIEN tot jongvolwassen zonder vrees met belangrijke kennis en vaardigheden voor hun toekomst. De dialoog staat centraal en leerlingen worden aangemoedigd de wereld met een nieuwsgierige, kritische maar open blik tegemoet te treden.

In ons onderwijsconcept bouwen wij voort op de traditie van het daltononderwijs (Helen Parkhurst, 1887-1973) en staan de vijf daltonbegrippen centraal: zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit (lees meer op onze daltononderwijs pagina). Wij vinden het belangrijk dat we op Spinoza20first niet alleen werken aan kennis en vaardigheden, maar ook aan wie je bent en hoe je samen meer kan bereiken.

 

Onze visie

Het Spinoza20first onderscheidt zich door een vernieuwende onderwijsaanpak met als basis het daltononderwijs. Hieronder geven we aan hoe we vorm geven aan onze missie.

Vanuit je eigen interesses

Ieder kind heeft (on-)ontdekte talenten en interesses. Op Spinoza20first vinden we het belangrijk om samen met leerlingen hun interesses en talenten te ontdekken en deze effectief aan te laten sluiten bij het onderwijs. Een hoge intrinsieke motivatie is een belangrijke succesfactor in de leerprestaties van een leerling. Daarbij is aansluiting tussen wat de leerling zelf wil leren en het onderwijsaanbod een voorwaarde voor motivatie. Wij willen daarom een leeromgeving creëren waarin keuzevrijheid en verantwoordelijkheid nemen belangrijk zijn.

Het Spinoza20first biedt naast de kernvakken verschillende kennisdomeinen aan. In deze kennisdomeinen krijgen de leerlingen ruimte om aan de hand van de eigen talenten en interesses invulling te geven aan het onderwijs. De kerndoelen geven hierbij richting aan de invulling van het onderwijs.

Vernieuwend denken

Het Spinoza20first verwijst onder andere naar de 21ste eeuw. Op dit moment weten wij nog niet hoe de wereld er over 20 jaar precies uit zal zien. Wij willen leerlingen daarom de kennis en vaardigheden meegeven die in deze snel veranderende maatschappij van belang zijn. We gebruiken daarom het uitgangspunt van Onderzoekend en Ontdekkend leren.

Samen

Samenwerken en van elkaar leren vinden we belangrijk op Spinoza20first. Samenwerken wordt op een daltonschool meestal gezien als samenwerkend leren. Hellen Parkhurst ziet “samenwerken” veel breder: De school hoort een gemeenschap te zijn: “a social community”, waarin leraren en leerlingen samenwerken, leerlingen onderling en leraren onderling, maar vooral ook leerlingen met leraren. Samenwerken is niet alleen goed voor communicatieve en sociale ontwikkeling maar helpt de leerling ook met persoonsvorming.

Samenwerken krijgt op het Spinoza20first vorm doordat leerlingen van het mavo, havo en vwo samen aan projecten werken. Daarbij zijn de leerdoelen van de leerlingen verschillend maar vullen zij elkaar aan door kennisdeling en door vaardigheden. Op Spinoza20first willen we nog een stap verder gaan en niet de school als een gesloten werkgemeenschap zien maar als een open werkgemeenschap die ook samen met vakmanschap van ouders en de maatschappij tot goed onderwijs moet komen. “Samen” dus in alle denkbare vormen.

Ontwikkelgericht groeien

Wij gaan er vanuit dat leerlingen niet zichzelf ontwikkelen maar worden ontwikkeld door de interacties die ze aangaan met anderen. Leerlingen hebben daar een aandeel in, maar bepalen niet alleen wat de betekenis daarvan is voor hun ontwikkeling. Hiervoor is de stimulans nodig van de volwassene (expert) en de omgeving waarin en waarvan zij kunnen leren. De verbinding van de school met de buitenwereld is daarin onmisbaar.

Wij willen leerlingen laten leren vanuit hun eigen belevingswereld. Het koppelen van kernvakken en kennisdomeinen aan ‘real experience’ ervaringen is daarom het uitgangspunt. Gedifferentieerd en gepersonaliseerd onderwijs speelt in deze een belangrijke rol. Vaardigheden zoals lezen, spreken, luisteren, schrijven, duiden, ordenen en structureren worden functioneel ingezet binnen een betekenisvolle context. Leerlingen worden hierin gestimuleerd om zichzelf uitdagende doelen te stellen.

Ondernemend leren

Op dit moment bereiden wij leerlingen voor op een wereld waarvan wij niet precies weten hoe hij er in de toekomst uit zal gaan zien. Wij vinden het daarom van belang dat leerlingen al vroeg leren ondernemend te zijn. Een ondernemende houding helpt in het dagelijks leven thuis, op school en in de maatschappij. Het helpt leerlingen zich bewust te worden van hun (school)omgeving en kansen te grijpen. De Europese Unie definieert ondernemerschap als “iemands vermogen om ideeën in daden om te zetten”. Ondernemend leren omvat creativiteit, innovatie en het nemen van risico’s, als ook het vermogen om te plannen en projecten te beheren om doelstellingen te verwezenlijken.

Op het Spinoza20first willen wij leerlingen de kans geven om vanuit hun interesses, talent en passie aan dit ondernemerschap vorm te geven.

 

Lees meer: