Ons onderwijs

Dalton op spinoza20first

Spinoza20first is een daltonschool. Wat houdt daltononderwijs eigenlijk in? In het daltononderwijs gaan we uit van 5 kernwaarden; vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. We hebben ons afgevraagd welke daltonvaardigheden een leerling zou moeten bezitten, als ze de school na hun examen verlaten. Er is vastgesteld wat het gewenste niveau is per leerjaar en wat daarbij de doelen zijn. In de onderbouw vullen leerlingen samen met hun coach en een medeleerlingen een daltonrapportageformulier in. Dit formulier kan worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Per project kan worden gekeken aan welke kerndoelen en daltonleerlijnen is gewerkt. Ook kan op een aantal vaste momenten in het jaar worden gekeken waar de leerling staat wat betreft de algemene daltonvaardigheden.

In de bovenbouw bepalen leerlingen zelf aan welke vaardigheden ze werken en zijn ze zelf verantwoordelijk voor de rapportage in de vorm van reflectieverslagen in een portfolio. De coach begeleidt ze daarbij. Uiteindelijk leidt dit portfolio tot het daltoncertificaat.

Vrijheid en verantwoordelijkheid


Leerlingen leren op school een eigen keuzevrijheid te hanteren, waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun (leer)gedrag en hun schoolwerk. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Door leerlingen meer ruimte te bieden kunnen zij een actieve en nieuwsgierige leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar  kan en mag. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun keuzevrijheid leren gebruiken. Leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen schoolwerk, dat ze in vrijheid uitvoeren.

Zelfstandigheid


Zelfstandig leren op een daltonschool houdt in dat leerlingen uitgedaagd worden hun leertaken zelf tot een goed einde te brengen. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen. Om later als volwassenen goed te kunnen functioneren moeten de leerlingen leren beoordelen welke beslissingen zij moeten nemen. De keuzevrijheid dwingt de leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen over een verantwoorde werkwijze.

Samenwerking


Daltononderwijs biedt de leerlingen iedere dag de mogelijkheid samen te werken. Doordat leerlingen samen met experts en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen.

Effectiviteit

Leerlingen krijgen de ruimte om te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Reflectie


Reflecteren, nadenken over je eigen gedrag, je eigen werk en je resultaten, is op daltonscholen belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de te maken opdrachten. Achteraf worden inspanning en resultaat met elkaar vergeleken. Zo leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van de eigen inzet, het beoordelen van medeleerlingen, het aanleren van discussievaardigheden, het leren omgaan met teleurstellingen etc.