DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Ouderbijdrage

Spinoza20first vraagt, net als alle scholen in Nederland, per leerling een vrijwillige financiële bijdrage om extra kosten te dekken. Dit zijn bijvoorbeeld uitstapjes, theater- en muziekvoorstellingen en andere buitenschoolse activiteiten. De standaard ouderbijdrage is, met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, vastgesteld op €170,- per leerling.

Extra kosten

We bekostigen buitenlandse reizen, uitwisselingen met andere scholen en sommige grotere excursies niet uit de ouderbijdrage. De kosten hiervan zijn vaak per schooljaar verschillend en worden apart in rekening gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor het brugklaskamp. Uiteraard is de organisatie van dit soort evenementen sterk afhankelijk van de situatie rondom COVID-19.

Noodfonds

Voor ouders die mindervermogend zijn, bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op het Noodfonds. Dit fonds verleent ondersteuning wanneer een leerling door financiële problemen niet aan een schoolreis, excursie of uitwisseling kan deelnemen. Deze steun kan plaatsvinden in de vorm van een lening of in de vorm van een schenking.

Een aanvraag voor ondersteuning moet ruim van tevoren schriftelijk worden ingediend via de schooladministratie, administratie@spinoza20first.nl, ter attentie van de rector. Meer informatie over de regels om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning is op te vragen bij de financiële administratie.

Het kapitaal waarover het fonds beschikt is deels afkomstig uit rente en is deels ook te danken aan gulle giften van ouders met een wat ruimere portemonnee. Donaties voor het fonds zijn altijd welkom op NL93 ABNA 0475682424 t.n.v. Stichting Spinoza Lyceum te Amsterdam, o.v.v. donatie Noodfonds