DE ENIGE WEG
IS DE EIGEN WEG

Organisatie

Schoolleiding

Spinoza20first vormt samen met het Spinoza Lyceum de Stichting Spinoza Lyceum. De rector-bestuurder van de Stichting Spinoza Lyceum is Jan-Paul Beekman. De schoolleiding van het Spinoza20first bestaat uit de rector en drie afdelingsleiders:

  • Harold Tennekes, rector Spinoza20first
  • DaniĆ«l Groenendijk, afdelingsleider leerjaar 1 en 2
  • Abida Faiz, afdelingsleider leerjaar 3 en 4 mavo
  • Marie Croes, afdelingsleider leerjaar 4, 5 en 6 havo en vwo

Samen met het team van experts en onderwijsassistenten in de verschillende afdelingen dragen zij zorg voor het onderwijs van Spinoza20first en een veilige en productieve leeromgeving.

Medezeggenschapsraad en deelraad

Het Spinoza Lyceum en het Spinoza20first hebben ieder hun eigen deelraad, waarin personeelsleden, leerlingen en ouders vertegenwoordigd zijn. De leden van de deelraden vergaderen acht keer per jaar over zaken die specifiek de school aangaan waaraan zij verbonden zijn. De twee scholen hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR). De leden van de MR vergaderen vier keer per jaar. De vergaderingen van de MR en de deelraden zijn openbaar.

De MR en de deelraden hebben inspraak op het beleid van de school. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding. De MR en de deelraden kunnen de schoolleiding uitnodigen om een vergadering bij te wonen.

De leden van beide raden worden gekozen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert het bestuur van de Stichting Spinoza Lyceum en de twee scholen binnen deze stichting. De leden kijken naar de resultaten en risico’s en controleren of de stichting zich aan de wetten en regels houdt. Zij houden toezicht op de integriteit van de bestuurder en de identiteit en de werkwijze van de school. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • mw. M. Huussen (voorzitter)
  • dhr. A.J. Quant (vice voorzitter)
  • dhr. N.T.J. Overdevest
  • dhr. S. Jongejan
  • mw. A. Kraaijeveld

Code Goed Onderwijsbestuur

In het kader van openheid, transparantie en de afspraak die we binnen de VO-sector gemaakt hebben, treft u hieronder de documenten die onderdeel uit maken van de Code Goed Onderwijsbestuur.

De stichting documenten kunt u hier vinden.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen Spinoza20first en Spinoza Lyceum?

Het Spinoza20first en het Spinoza Lyceum vormen samen de Stichting Spinoza Lyceum, maar toch zijn het twee heel andere scholen. Het zijn beide daltonscholen, maar het Spinoza20first doet een groter beroep op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerling. Op Spinoza20first mogen leerlingen meer zelf hun rooster indelen, terwijl het Spinoza Lyceum meer houvast biedt met een rooster dat, op een of twee uur per dag na, een periode lang hetzelfde is. Op Spinoza20first worden leerling individueel begeleid door een coach. Op het Spinoza Lyceum hebben de leerlingen een klassenmentor met wie zij eens in de zoveel weken een gesprek hebben, maar op wie zij ook op eigen initiatief een beroep kunnen doen.